Блог

 5 клучни финансиски метрики што треба да ги следи секој сопственик на бизнис

Вниманието кон финансиското здравје на твојот бизнис е клучно за долгорочен успех. Со следење на клучните финансиски метрики, можеш да стекнеш вредни сознанија за перформансите на твојата компанија, да ги идентификуваш областите за подобрување и да носиш информирани одлуки. Во продолжение ги претставуваме петте основни финансиски показатели што треба да ги следи секој сопственик на бизнис.

1. Бруто профитна маржа

Бруто-профитната маржа е критична метрика која го покажува процентот на преостанатиот приход по одземањето на набавната вредност на производите/услугите. Со други зборови, овој показател го прикажува делот од секој остварен денар продажба кој ги покрива оперативните трошоци  односно трошоците кои не се директно поврзани со продажбата како фиксни трошоци, амортизација на недвижности, трошоци за плати и сл. Тоа покажува колку ефикасно твојот бизнис ги произведува и продава своите производи или услуги.

Формула:

Бруто профитна маржа = (Приходи од продажба – Трошоци за продадените производи/услуги)/Приходи) * 100

Зошто е важно:

Здравата бруто профитна маржа гарантира дека твојот бизнис може да ги покрие своите оперативни трошоци и да генерира профит. Ако твојата бруто профитна маржа е висока, тоа значи дека заработуваш добри пари од основните операции. Следењето на оваа метрика ти помага да носиш одлуки за цените, производството и управувањето со трошоците.

2. Нето профитна маржа

Нето профитната маржа го мери процентот на приход што останува како добивка откако ќе се одбијат сите расходи, вклучувајќи ги оперативните трошоци, каматите и даноците. Тоа дава јасна слика за вкупната профитабилност на твојата компанија.

Формула: Нето профитна маржа = (Нето добивка/Приходи) *100

Зошто е важно:

Следењето на нето профитната маржа ти помага да разбереш колку добро твојот бизнис ги контролира трошоците и ги претвора приходите во профит. Тоа е клучен индикатор за финансиско здравје и долгорочна одржливост. Повисоката нето профитна маржа значи дека твојот бизнис е поефикасен во претворањето на приходите во вистински профит.

3. Готовински тек

Готовинскиот тек го претставува нето износот на готовина и парични еквиваленти кои се движат во и надвор од твојот бизнис во одреден период. Позитивниот готовински тек покажува дека твојот бизнис генерира повеќе готовина отколку што троши, што е од витално значење за одржување на операциите и растот на финансирањето.

Зошто е важно:

Следењето на готовинскиот тек осигурува дека твојот бизнис е доволен ликвиден за да ги исполни своите обврски, како што се плаќање на вработените, добавувачите и доверителите. Исто така, ти помага да планираш инвестиции и да се движиш низ финансиските предизвици.

4. Коефициент на обрт на побарувања

Коефициентот на обрт на побарувања мери колку ефикасно твојот бизнис ги собира плаќањата од клиентите. Тоа укажува на ефективноста на твоите кредитни политики и напори за наплата.

Формула:

Коефициент на обрт на побарувања = Продажба (Приходи)/Просечни побарувања

Зошто е важно:

Високиот коефициент на обрт на побарувања сугерира дека твојот бизнис брзо ги наплаќа неподмирените фактури, што го подобрува готовинскиот тек и го намалува ризикот од лоши долгови. Следењето на оваа метрика ти помага да ги идентификуваш и решаваш проблемите со наплатата.

5. Коефициент на општа ликвидност

Коефициентот на општа ликвидност ја мери способноста на твојот бизнис да ги исполни краткорочните обврски со краткорочни средства. Тоа укажува на ликвидност и финансиска стабилност.

Формула:

Коефициент на општа ликвидност = Тековни средства/Тековни обврски

Зошто е важно:

Коефициент на општа ликвидност над 1 покажува дека твојот бизнис може да ги покрие своите краткорочни обврски, што е од суштинско значење за одржување на довербата на доверителите и инвеститорите. Следењето на оваа метрика ти помага да обезбедиш финансиска стабилност и ефикасно да управуваш со обртниот капитал.

Следењето на клучните финансиски метрики е од суштинско значење за разбирање на финансиското здравје на твојот бизнис и носењето информирани одлуки. Со редовно следење на бруто профитната маржа, нето профитната маржа, готовинскиот тек, обртот на побарувањата и општата ликвидност, можеш да стекнеш вредни увиди, да ги идентификуваш областите за подобрување и да го поттикнеш твојот бизнис кон долгорочен успех. Остани проактивен со следењето на овие метрики за да бидеш сигурен дека твојот бизнис ќе остане финансиски здрав и одржлив.