Твоја промоција

Видливост и промоција на твојата компанија

Со членство во CEED добиваш статус партнер преку видливост и промоција на настаните на CEED Македонија:
community
Претставување на КОМПАНИЈАТА како партнер на CEED Македонија за време на настаните на CEED Македонија и на веб-страницата на CEED Македонија
price-tag
Проектирање на брендот на КОМПАНИЈАТА на настаните на CEED Македонија, со лого на компанијата или на брендот
navigation
Можност за промовирање на КОМПАНИЈАТА на Глобалниот newsletter на глобалната мрежа на CEED Global преку интервју и споделување на социјални медиуми во повеќе од 40 земји каде CEED и SEAF се застапени.
Sidebar